Mikä IDA?

01/
Analysoimme datavetoisen kulttuurin vaikutusta sosiaalisiin rooleihin ja suhteisiin sekä niihin liittyviä haavoittuvuuksia.
02/
Kysymme, miten intiimiyttä ja yksityisenä pidettyjä asioita hyödynnetään luovilla aloilla, politiikassa ja muissa julkisissa ammateissa sekä erilaisissa sosiaalisissa yhteyksissä.
03/
Tutkimme ja kehitämme demokraattisia tapoja henkilökohtaisen datan hallitsemiseen, suojaamiseen, jakamiseen ja käyttöön.
Hankkeen työpaketeissa kehitellään kokeellisia menetelmiä datavuotojen tutkimiseksi ja pyritään edistämään avoimia, yhteiskunnallisesti kestäviä ratkaisuja henkilökohtaisen datan keräämiseen, jakamiseen, hallintaan ja käyttöön.

INTIIMIYS ARJEN DATAKÄYTÄNNÖISSÄ

Dataan piirtyy kuva arjestamme: mitä teemme ja ostamme, missä liikumme ja mihin kuulumme, mitä tunnemme ja ajattelemme, millaisia keskusteluja käymme sosiaalisen mediassa. Datavetoiset teknologiat toimivat arjen toimivuuden kannalta keskeisenä infrastruktuurina samalla kun niihin liittyy eriarvoistavia ja yksityisyyttä uhkaavia piirteitä.

POLITISOIDUT INTIIMIYDET

Julkisissa ammateissa intiimiys toimii resurssina ja työn ja yksityiselämän rajanvedot voivat olla häilyviä. Poliitikon ja esiintyjän kaltaisiin ammatteihin liittyy erityisiä digitaalisen haavoittuvaisuuden riskejä, ja julkisuudella on hintansa.

DIGITAALISET INTIIMIYDET

Verkkoalustat ovat keskeisiä ihmisten tavoissa hahmottaa seksuaalista minäänsä ja intiimejä yhteyksiään muihin ihmisiin. Samalla sosiaalisen median palvelut paljolti kieltävät seksuaalisen kuvaston. Uudet mahdollisuudet intiimiyksien rakentamiseen tuovat myös uusia rajoituksia ja riskejä.

INTIIMIYS DATAVETOISESSA LUOVASSA TYÖSSÄ

Datavetoinen kulttuuri on vakiinnuttanut uusia luovan työn muotoja. Datan keruu ja jakaminen laajenevat vaatesuunnitteluun samalla kun työn ja vapaa-ajan rajat huojuvat. Datavetoiseen luovaan työhön ja suunnittelutyön tuloksiin, kuten älyvaatteisiin ja peleihin, liittyvien haavoittuvuuksien tunnistaminen, ennakointi ja minimointi on tärkeää.

OIKEUDELLISET INTIIMIYDET

Henkilökohtaisen datan omistukseen ja suojaamiseen liittyvä oikeudellinen säätely kehittyy jatkuvasti. Nykykäytäntöjen kriittisen arvioinnin lisäksi on elimellistä edistää ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yksityisyyttä painottavia ratkaisuja.