Tapahtuma

Haavoittuvassa asemassa – Millä perusteella ja kenen määrittelemänä -webinaari

16.9.2021 klo 14–16
Ilmoittautuminen: https://link.webropol.com/s/haavoittuvuus

Humanitaarisen avustuskoneiston toimijuus on Suomessa vahva, mutta vahvistuuko haavoittuvassa asemassa oleviksi määriteltyjen ihmisten tai ihmisryhmien asema? Pureutuuko avustuskoneistomme niihin rakenteisiin, jotka altistavat ihmisiä tilanteisiin, joissa heidän oma aktiivinen toimijuutensa otetaan heiltä pois? Kuka tai ketkä hyötyvät haavoittuvuuden käsitteen käytöstä?

Haavoittuvuudesta on tullut aikamme trenditermi. Ajatus haavoittuvuudesta antaa voimansa yhteiskunnalliselle liikehdinnälle ja kutsuu ihmisiä, järjestöjä ja valtioita suojelemaan herkiksi määriteltyjä, toimintakyvyltään heikommassa asemassa tai syrjäytymisriskissä olevia ihmisiä. 

Ajallemme on tyypillistä taloudellistumista ja työllistettävyyttä korostava eetos, jolloin haavoittuvuus typistyy ennen kaikkea tavaksi nähdä rakenteelliset ja yhteiskunnalliset ongelmat ja ihmisten kohtaamat vastoinkäymiset yksilöissä olevina ongelmina ja yksilön vastuulla olevina asioina. Keskusteluista on varsin systemaattisesti puuttunut sekä haavoittuvassa asemassa olevien oma näkemys tilanteestaan että laajempi ymmärrys haavoittuvuudesta yhteiskunnallisena ja poliittisena kysymyksenä. Haavoittuviksi mielletyt yksilöt on määritelty ulkoapäin ja heihin kohdistetaan ulkoapäin määriteltyjä ja ohjattuja toimenpiteitä. 

Webinaarissa tutkijat tarkastelevat haavoittuvuutta tuoreiden tutkimustulosten valossa ja tuovat esiin haavoittuvuuteen liittyviä laajoja yhteiskunnallisia kysymyksiä. 

Kuka oikeuttaa haavoittuvaksi määrittelyn? Millaisia ongelmia tuottaa se, että itsevastuullisuus saa yhä keskeisemmän aseman poliittisessa, yhteiskuntaa ja yksilöitä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa? Miten haavoittuvuuden eetos ohjaa mm. koulutus-, nuoriso-, työllistymis- ja mielenterveyspolitiikkaa? Millaisia uusia haavoittuvuuden muotoja niin haavoittuvuusretoriikka kuin aikaamme leimaava alustatalous ja palveluiden digitalisoituminen tuottavat? 

Keskustelijoina ovat 
Anu Koivunen: Haavoittuvuus kokemuksena ja kielenä
professori, johtaja IDA-hankkeessa, Turun yliopisto
Kristiina Brunila: Kun haavoittuvuus haavoittaa eikä hyvää tarkoittavasta seuraakaan hyvää
professori, CoSupport-hanke (Suomen Akatemia 2017-2021), AGORA kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
Saara Vainio: Haavoittuvuutta rakennetaan, mutta kenen ehdoilla?
CoSupport-hanke (Suomen Akatemia 2017-2021), Futured- interrupting future trajectories of precision education governance, Helsingin yliopisto
Katariina Mertanen: Haavoittuva ja haavoittava nuorisopolitiikka
tutkijatohtori, AGORA kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
Marjo Kolehmainen: Verkottunut hoiva: Haavoittuvuus digitaalisissa mielenterveyspalveluissa
dosentti, tutkijatohtori IDA-hankkeessa, Tampereen yliopisto

Webinaari järjestetään yhdessä Suomen Akatemian rahoittaman CoSupport – Interrupting Youth Support Systems in the Ethos of Vulnerability (2017–2021) -tutkimushankkeen kanssa.