Tapahtuma

Haavoittuvassa asemassa – Millä perusteella ja kenen määrittelemänä -webinaari

16.9.2021 klo 14–16
Ilmoittautuminen: https://link.webropol.com/s/haavoittuvuus

Humanitaarisen avustuskoneiston toimijuus on Suomessa vahva, mutta vahvistuuko haavoittuvassa asemassa oleviksi määriteltyjen ihmisten tai ihmisryhmien asema? Pureutuuko avustuskoneistomme niihin rakenteisiin, jotka altistavat ihmisiä tilanteisiin, joissa heidän oma aktiivinen toimijuutensa otetaan heiltä pois? Kuka tai ketkä hyötyvät haavoittuvuuden käsitteen käytöstä?

Haavoittuvuudesta on tullut aikamme trenditermi. Ajatus haavoittuvuudesta antaa voimansa yhteiskunnalliselle liikehdinnälle ja kutsuu ihmisiä, järjestöjä ja valtioita suojelemaan herkiksi määriteltyjä, toimintakyvyltään heikommassa asemassa tai syrjäytymisriskissä olevia ihmisiä. 

Ajallemme on tyypillistä taloudellistumista ja työllistettävyyttä korostava eetos, jolloin haavoittuvuus typistyy ennen kaikkea tavaksi nähdä rakenteelliset ja yhteiskunnalliset ongelmat ja ihmisten kohtaamat vastoinkäymiset yksilöissä olevina ongelmina ja yksilön vastuulla olevina asioina. Keskusteluista on varsin systemaattisesti puuttunut sekä haavoittuvassa asemassa olevien oma näkemys tilanteestaan että laajempi ymmärrys haavoittuvuudesta yhteiskunnallisena ja poliittisena kysymyksenä. Haavoittuviksi mielletyt yksilöt on määritelty ulkoapäin ja heihin kohdistetaan ulkoapäin määriteltyjä ja ohjattuja toimenpiteitä. 

Webinaarissa tutkijat tarkastelevat haavoittuvuutta tuoreiden tutkimustulosten valossa ja tuovat esiin haavoittuvuuteen liittyviä laajoja yhteiskunnallisia kysymyksiä. 

Kuka oikeuttaa haavoittuvaksi määrittelyn? Millaisia ongelmia tuottaa se, että itsevastuullisuus saa yhä keskeisemmän aseman poliittisessa, yhteiskuntaa ja yksilöitä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa? Miten haavoittuvuuden eetos ohjaa mm. koulutus-, nuoriso-, työllistymis- ja mielenterveyspolitiikkaa? Millaisia uusia haavoittuvuuden muotoja niin haavoittuvuusretoriikka kuin aikaamme leimaava alustatalous ja palveluiden digitalisoituminen tuottavat? 

Keskustelijoina ovat 

Kristiina Brunila, professori, johtaja CoSupport-hankkeessa, Helsingin yliopisto
Anu Koivunen, professori, johtaja IDA-hankkeessa, Tampereen yliopisto
Marjo Kolehmainen, dosentti, tutkijatohtori IDA-hankkeessa, Tampereen yliopisto
Katariina Mertanen, tutkijatohtori CoSupport-hankeessa, Helsingin yliopisto
Saara Vainio, projektisuunnittelija CoSupport-hankeessa, Helsingin yliopisto

Webinaari järjestetään yhdessä Suomen Akatemian rahoittaman CoSupport – Interrupting Youth Support Systems in the Ethos of Vulnerability (2017–2021) -tutkimushankkeen kanssa.